Å anmelde et lovbrudd

Å anmelde et lovbrudd Når du har blitt utsatt for en straffbar handling bør du anmelde forholdet til politiet. Ved å anmelde gjør du politiet kjent med lovbruddet og gir dem grunn til å etterforske saken. Dette øker sannsynligheten for at lovbryteren blir dømt. I tillegg er anmeldelse et vilkår for å ha krav på…

Passiv medvirkning til mishandling av egne barn

Passiv medvirkning til mishandling av egne barn Høyesterett har talt: En omsorgsperson kan straffes for medvirkning til mishandling av egne barn selv om vedkommende ikke har sett mishandlingen med egne øyne. Dette kalles læren om passiv medvirkning til mishandling av barn, og ble nylig videreutviklet i HR-2020-1343-A. Sakens faktum – Grov mishandling av spedbarn Spørsmålet…

Hva er ungdomsstraff?

Hva er ungdomsstraff? Lurer du på hva som ligger i straffereaksjonen “ungdomsstraff”? Vi gir deg svaret. Har du behov for en forsvarer? Ta kontakt med oss så bistår vi deg i din sak. Hva innebærer det å dømmes til ungdomsstraff? Ungdomsstraff som straffereaksjon trådte i kraft i 2014. Straffereaksjonen utgjør et alternativ til ubetinget fengselsstraff…

Nødrett, nødverge og selvtekt

Nødrett, nødverge og selvtekt Nødrett, nødverge og selvtekt utgjør ulike straffrihetsgrunner. At det foreligger en straffrihetsgrunn innebærer at en gjerningsperson ikke kan straffes for en ellers ulovlig handling. Betydningen av nødrett, nødverge og selvtekt i en straffesak For at en person skal kunne straffes for en straffbar handling må fire straffbarhetsvilkår være oppfylt. Fravær av…

Strafferettslig tilregnelighet

Strafferettslig tilregnelighet Strafferettslig tilregnelighet er ett av de fire straffbarhetsvilkårene. Alle straffbarhetsvilkårene må være oppfylt for at en gjerningsperson skal kunne straffes for en lovstridig handling. Lurer du på hva som ligger i tilregnelighetsvilkåret? Vi gir deg svaret. Det følger av straffeloven § 20 at en lovbryter bare kan straffes dersom han var tilregnelig i…

Dokumentinnsyn i straffesak

Dokumentinnsyn i straffesak Retten til dokumentinnsyn i en straffesak reguleres av straffeprosessloven § 242. Lurer du på hva som ligger i innsynsretten? Vi gir deg svaret. Hvem har rett på innsyn? I henhold til lovens regulering har følgende personer rett til dokumentinnsyn: Mistenkte. Mistenktes forsvarer. Fornærmede. Å være fornærmet i en straffesak vil si at…

Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Dersom du er siktet for en straffbar handling har du rett til bistand av en forsvarer. Det betyr likevel ikke at staten nødvendigvis betaler utgiftene. Straffeprosessloven § 100 angir hvilke tilfeller hvor du har krav på en forsvarer. Det følger videre av straffeprosessloven § 100 at man har krav på offentlig…